Η επίδραση του Albit στη καλλιέργεια του λάχανου

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών, οι εφαρμογές του Albit:

  • αύξησαν την συνολική απόδοση του λάχανου 12% κατά μέσο όρο έναντι του μάρτυρα,
  • το μέσο βάρος, 
  • την ομοιομορφία και την εμπορευσιμότητα των κεφαλών λάχανου,
  • τη βλάστηση και τη βλαστική ικανότητα κατά 3-7% ,
  • ενώ βελτίωσε τη ποιότητα των φυτών στο φυτώριο: αυξημένο βάρος και ύψος των σπορίων κατά μέσο όρο κατά 11,5 και 21,5% αντίστοιχα.

Παράλληλα:

Αύξησε την αντοχή του λάχανου στο παθογόνο Olpidium (BE είναι 20-40%) και  στη βακτηριακή μαύρη σήψη (BE 34-100%).

Η ανοσοποίηση του λάχανου απέναντι στο παθογόνο Xanthomonas campestris με την εφαρμογή του Albit είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Στις διεξαχθείσες δοκιμές πεδίου, η οικονομική ή βιολογική αποτελεσματικότητα του Albit δεν ήταν κατώτερη από εκείνη των τυποποιημένων σκευασμάτων που βασίζονται σε Pseudomonas aureofaciens και τους μεταβολίτες του.

Τρόπος εφαρμογής

Για να επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα των εφαρμογών Albit, είναι απαραίτητο να συνδυαστεί η επεξεργασία των σπόρων πριν από τη σπορά και οι 2-3 ψεκασμοί φυλλώματος. 

Ο πρώτος διαφυλλικός ψεκασμός θα πρέπει να γίνεται όταν τα φυτά έχουν 3-5 πραγματικά φύλλα (προσαρμογή φυτών), ενώ ο επόμενος σε διάστημα 2 εβδομάδων.

Η συνιστώμενη δοσολογία του Albit είναι:

  • Εμβάπτιση σπόρων: 2-5 ml / kg σπόρων
  • Σε ψεκασμούς φυλλώματος: 50 ml / εκτάριο 

Το λάχανο που καλλιεργείται σε μικρές εκτάσεις μπορεί να ψεκαστεί με διάλυμα Albit, 1 ml / 10 L νερού και 4 λίτρα / 100 τετρ.μέτρα ψεκαστικού διαλύματος. Στην περίπτωση αυτή, τα φυτά μπορούν απλά να ποτίζονται με διάλυμα Albit, παρέχοντας πλήρη υγρασία των φύλλων.

Η προ-επεξεργασία με εμβάπτιση των σπόρων λάχανου με Albit (εμβάπτιση σε 2-5 ml / L διάλυμα Albit για αρκετές ώρες):

  • αυξάνει τη βλάστηση,
  • μειώνει την προσβολή με τη ρίζα του Olpidium και
  • βελτιώνει σημαντικά την ανάπτυξη και την προσαρμογή των φυτωρίων. 

Σε δοκιμές του Ινστιτούτου Φυτικής Επιλογή και Σποροπαραγωγής, η προετοιμασία της επεξεργασίας σπόρων για το λάχανο στο διάλυμα Albit αύξησε τη βλαστικότητα κατά 5%, την βλάστηση κατά 3% και τη ποιότητα των σποροφύτων:  μέσο ύψος κατά 1,4 cm, αριθμός φύλλων κατά 0,6, βάρος υπέργειων τμημάτων των φυταρίων κατά 0,5 g, διάμετρος του μεγαλύτερου φύλλου κατά 0,6-0,7 cm.

Ο διαφυλλικός  ψεκασμός του λάχανου αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της προ-επεξεργασίας των σπόρων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, εάν είναι απαραίτητο. 

x

Get A Quote