Το Albit σαν αντίδοτο στη τοξικότητα των ζιζανιοκτόνων

Συχνά παρατηρείται στα φύλλα των φυτών μείωση της περιεκτικότητας της χλωροφύλλης σαν αποτέλεσμα του στρες από την επίδραση του ζιζανιοκτόνου. 
 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των αποδόσεων (η λεγόμενη «τρύπα ζιζανιοκτόνων»). 
 
Το Albit, ως αποτελεσματικό αντίδοτο, εξουδετερώνει την επίδραση στο στρες των ζιζανιοκτόνων, αυξάνει την περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη.
Για παράδειγμα, παρατηρήθηκαν αλλαγές της περιεκτικότητας σε χλωροφύλλη στα φύλλα σίτου μετά από θεραπεία με ζιζανιοκτόνα σε δοκιμές πεδίου (Εικ. 1)

Επίδραση του Albit στην ανάπτυξη του κριθαριού.  Καλλιέργεια μετά από επεξεργασία ζιζανιοκτόνου (αριστερά) και μείγμα ζιζανιοκτόνου + Albit (δεξιά)

Εικ. 1. Επίδραση ζιζανιοκτόνου και Albit στην περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη στα φύλλα του ανοιξιάτικου σίτου

Το Albit μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό μαζί με ζιζανιοκτόνα (σε μείγματα)
 
Αλλά και μετά από 1-5 ημέρες μετά τη χρήση των ζιζανιοκτόνων (για την απομάκρυνση του υπερβολικού στρες).
 
Επίσης , η επεξεργασία των σπόρων είναι αποτελεσματική. Η επεξεργασία σπόρων με Albit καθιστά τα φυτά ανθεκτικά στο στρες ζιζανιοκτόνων (Εικ.2)

Εικ.2 Σχηματικό διάγραμμα της δράσης Albit σε συνδυασμό με ζιζανιοκτόνα

Παράλληλα το Albit δεν μειώνει την δράση του ζιζανιοκτόνου κατά των ζιζανίων
Βέβαια η αποτελεσματικότερη εφαρμογή είναι η χρήση του Albit τις επόμενες ημέρες μετά τη ζιζανιοκτονία
Εάν το ζιζανιοκτόνο (ή το μείγμα ζιζανιοκτόνων) που εφαρμόζεται είναι αποτελεσματικό έναντι όλων των διαθέσιμων ειδών ζιζανίων (καθολικό), ο συνδυασμός του με το Albit θα αυξήσει απλώς το ζιζανιοκτόνο αποτέλεσμα

Πρόσθετος ψεκασμός με Albit μετά την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων είναι αποτελεσματικός κυρίως για την εξάλειψη των συνεπειών της δράσης των ζιζανιοκτόνων 

Τα καλύτερα αποτελέσματα δίνονται όταν εφαρμόζεται διπλή εφαρμογή με Albit
Μία μαζί με το ζιζανιοκτόνο και μία σε σύντομο χρονικό διάστημα

Έτσι:

Η εφαρμογή του Albit με ζιζανιοκτόνα επιτρέπει την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των καλλιεργειών σε σύγκριση με τη χρήση καθαρών ζιζανιοκτόνων
x

Get A Quote