Καινοτόμα χαρακτηριστικά | Albit

Αύξηση ανθεκτικότητας στο στρες

Γενικά, το Albit είναι αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση των ακόλουθων παραγόντων στρες:

  • Αυξημένη θερμοκρασία και ξηρασία
  • Χαμηλές θερμοκρασίες, ψύξη, μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
  • Χημική καταπόνηση από φυτοφάρμακα  
  • Τοξική επίδραση της υπερβολικής λίπανσης στο φύλλωμα
  • Βλάβη φυτών από έντομα
  • Μηχανικές βλάβες (πχ χαλάζι)
  • Υπερχείλιση
  • Ρύπανση του εδάφους με φυτοφάρμακα
  • Παρουσία ρύπων στο έδαφος
  • Έλλειψη στοιχείων διατροφής στο έδαφος

Style Selector

Layout Style

Background Image